Văn phong

Văn phong (tiếng Anh: writing style) theo nghĩa rộng là lề thói viết văn, mang tính chất trung tính, mở rộng ra là lối viết hay phong cách viết. Có thể nói tới một “văn phong luộm thuộm” hoặc “văn phong chặt chẽ, súc tích”, “văn phong bóng bẩy” hoặc “chỉnh đốn văn phong”.

Nghĩa hẹp là phong độ viết văn, chỉ một cách thức viết văn thể hiện được tác phong của con người. Chẳng hạn nói: Cố gắng học tập văn phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa này, văn phong có khác với bút phápphong cách.

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến văn học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s